South Viet Nam

South Vietnam VNCH 1953, Tu? Ng Lê Van T? Handwritten Signature on Document


South Vietnam VNCH 1953, Tu? Ng Lê Van T? Handwritten Signature on Document
South Vietnam VNCH 1953, Tu? Ng Lê Van T? Handwritten Signature on Document
South Vietnam VNCH 1953, Tu? Ng Lê Van T? Handwritten Signature on Document

South Vietnam VNCH 1953, Tu? Ng Lê Van T? Handwritten Signature on Document    South Vietnam VNCH 1953, Tu? Ng Lê Van T? Handwritten Signature on Document
Ngày12 tháng 4 nam1952, ông du? Ng Liên quân Quân d? Ngày1 tháng 7 cùng nam ông du? T Quân khu Nam Vi? C chia thành 4 Quân khu.
South Vietnam VNCH 1953, Tu? Ng Lê Van T? Handwritten Signature on Document    South Vietnam VNCH 1953, Tu? Ng Lê Van T? Handwritten Signature on Document